Skip to main content Skip to search
Found 2 results
Filters: Author is Xu C  [Clear All Filters]
2015
P S, Q W, JN L, C X, QX L, XH M, M H, XZ Y.  2015.  HPLC-based activity profiling of anti-hepatocellular carcinoma constituents from the Tibetan medicine, Caragana tibetica.. Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji daxue xuebao. Yixue Yingdewen ban. 35(3):450-455.